Skip to main content

Wij slaan de handen ineen om kennis en informatie met u te delen. Elke maand verschijnt er een nieuwe blog op het gebied van onze expertises: arbozorg, arbeidsrecht, arbeidsongeschiktheid en personeelsmanagement.
Vier veelomvattende onderwerpen met onderling ook nog eens veel raakvlakken, waar wij u graag maandelijks over bijpraten.

Wie zijn wij?
&Wij : Kirsten Wijbenga
LM advocaten : Louise van der Veen en Marion Arends
P&O Service Noord-Nederland : Sylvia ter Wal

Re-integratie zieke tijdelijke kracht: sancties en valkuilen
Bij zieke werknemers weet elke werkgever inmiddels wel dat er gere-integreerd moet worden. Doet de werkgever naar het oordeel van het UWV niet genoeg aan de re-integratie dan kan UWV na 104 weken loondoorbetaling nog een keer een periode van maximaal 52 weken loondoorbetalingsplicht opleggen: de loonsanctie van de WIA. Veel minder bekend is dat ook de Ziektewet een sanctie kent bij onvoldoende re-integratie-inspanningen: de verhaalsanctie. Die sanctie staat in artikel 39a Ziektewet.

Wat houdt die verhaalsanctie in?
Deze sanctie wordt opgelegd aan de werkgever die niet genoeg heeft gedaan aan de re-integratie van een tijdelijke werknemer die ziek uit dienst gaat en die daarna van UWV Ziektewetuitkering krijgt. De sanctie is dat UWV de aan de ex-werknemer te betalen Ziektewetuitkering op de voormalige werkgever verhaalt. De periode van verhaal wordt afgestemd op de periode dat de werkgever de re-integratieplicht niet is nagekomen.

Hoe beoordeelt UWV de re-integratie-inspanningen?
In feite gebeurt dat op dezelfde manier als bij de loonsanctie voor de WIA. De regels van de Wet Verbetering Poortwachter zijn van toepassing. Als het dienstverband na de ziekmelding nog minstens zes weken duurt, moet uiterlijk op de laatste dag van het dienstverband een re-integratieverslag worden opgemaakt. Dit geldt overigens niet voor de eigenrisicodrager Ziektewet. Uit de Werkwijzer Poortwachter (UWV , 24 maart 2017) blijkt dat de re-integratie-inspanningen zich vooral moeten richten op  Spoor 2 (re-integratie extern), zeker als duidelijk is dat herstel voor eigen werk voor einde dienstverband niet gaat lukken.  De re-integratie-verplichting stopt bij het einde van het dienstverband.

Maar dat kan toch soms onevenredig duur worden?
Dat klopt, en om die reden blijkt uit de Werkwijzer Poortwachter dat als de kosten van een re-integratietraject meer dan 70% bedragen van het nog resterende loon tot de einddatum de kosten als ‘bovenmatig’ worden beschouwd. Dat is dan overigens naar mijn mening nog steeds een groot bedrag. Soms kan UWV nog bijdragen in de kosten van een traject als het traject doorloopt na einde dienstverband. Er kan dan verzocht worden om te participeren in de kosten van de re-integratie.

Valkui
Het is dus erg belangrijk om ook bij de tijdelijke kracht voldoende in te zetten op de re-integratie. In feite hoeft dat alleen achterwege te blijven bij de tijdelijke werknemer die binnen zes weken na de eerste ziektedag uit dienst gaat. Niet genoeg doen aan re-integratie kan dus ook bij een tijdelijke kracht (veel) geld kosten!